RODO

Inspektorem Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. jest P. mec. Justyna Jabłońska    e-mail: iod@mpwik-poddebice.pl ;

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice;

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych P. mec. Justyną Jabłońską pod adresem e mail: iod@mpwik-poddebice.pl ;

3. Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;

4. kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;

5. odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8. posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

10. tam, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;

11. decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.