Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTY zał. nr 1
  3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał. 2
  4. PROJEKT UMOWY zał. 3
  5. OŚWIADCZENIE zał. 4
  6. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW