Działalność

 • – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
 • – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • – Działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami
 • – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • – Roboty budowlane specjalistyczne
 • – Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • – Wynajem i zaradzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni