DOSTAWA PALIWA 2011

Nr sprawy: 463/2010

Poddębice, 2011-07-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
Dostawa  paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
Działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm. ) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Poddębicach Sp. z o.o.
Ulica: Parzęczewska 29/35
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice
tel. 0 43 678 43 66
fax 0 43 678 43 66
E-mail: mpwik.poddebice@tlen.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www: http://mpwik-poddebice.pl/ (Podkategoria: Przetargi)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice – nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
Olej napędowy  ON – 40 000 litrów,
Benzyna bezołowiowa Pb-95 – 1000 litrów
Wspólny Słownik Zamówień:
kod CPV :
23121100-2 – olej napędowy
23111200-0 – benzyna bezołowiowa

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca  2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.1.1 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada  aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie Ustawy  z dnia  10.04.1997r. Prawo  Energetyczne             /Dz. U z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami/
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3.1    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną Stacją Paliw oddaloną max. o 3 km od siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
1.4    Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.4.1 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  w  wysokości co najmniej 100.000,00 PLN.
1.4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub  więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1.    jest niezgodna z ustawą.
2.    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3.    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4.    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5.    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.    zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7.    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8.    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/ nie spełnia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Wzór umowy  – parafowany przez wykonawcę
A.3) Formularz cenowy
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  z art. 24  Prawa zamówień publicznych
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
C.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
C.2) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie Ustawy z dnia  10.04.1997r. Prawo  Energetyczne  / Dz. U z 2006r. Nr 89, poz 625 z późniejszymi zmianami/
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
D.2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
E.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w  pkt B1-B5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
G.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. G.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty
G.3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa  lub umocowania prawnego.
G.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
G.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-08-01 do godz.  8.45
w siedzibie zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice,
SEKRETARIAT  – I piętro

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-01 o godz. 9.00
w siedzibie zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice,
Sala konferencyjna  – I piętro

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

XIV.
Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Na podst. art. 67  ust.1 pkt.6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  200401-2011, dnia  22.07.2011 r.

Prezes Zarządu
Włodzimierz Szymański

 

Dokumenty do pobrania: