O spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. powstało w dniu 1 lipca 1997 r. z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Gminy na mocy ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U.Nr 9 poz.43).

Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji nr IGKM 7033/1/03 z dnia 10 stycznia 2003 r. zezwalającej na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na warunkach ww. decyzji określonych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/226/02 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 października 2002 r. sporządzonych w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72/2001 poz.747).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • – pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
  • – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Spółka poza ww. na zlecenie osób fizycznych i prawnych wykonuje usługi w zakresie:

  • – konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poddębice,
  • – zagospodarowania i konserwacji terenów zielonych,
  • – wykonywania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • – opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych,
  • – utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Poddębice.