Wyróżniony wpis

AKTUALNOŚCI:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. informuje, że w związku  z prowadzonymi pracami remontowymi, w dniu 29 maja br. (poniedziałek) w godz. 900 – 1500  nastąpią przerwy w dostawie wody do niżej wymienionych budynków:

  • ul. Przejazd 14, 16, 15/17, 19, 21, 23
  • ul. Zielona 5
  • ul. Południowa 1C

Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi. Umowa zostanie zawarta w trybie negocjacji. Oferty należy przedstawić pisemnie lub na umówionych spotkaniach do 23 Września 2020 roku.

Tel. (43) 678-43-66. Adres: ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.

     Prezes Zarządu

Włodzimierz Szymański

 

 

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. informuje, iż Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie dodatkowo czynny w dniach 15 i 24 września br. w godzinach 8:00 – 14:00 .

 

INFORMACJA !!!

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 31 grudnia 2019 r. KASA w siedzibie spółki została zlikwidowana.

Informujemy, że wszelkich wpłat na rzecz MPWiK można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i na poczcie na nasze konto bankowe:

         86 9263 0000 0000 2958 2000 0001  w  BS Poddębice

Informacje o numerze konta są również zawarte na każdym rachunku.

 

(2019-12-31)

KOMUNIKAT

W związku z ukazaniem się w dniu 20 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji Nr PO.RET.070.228.2.2018.ZG z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice.

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 28.06.2018 r.

Niniejszą taryfę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach podaje do wiadomości. Należy zwrócić uwagę , iż podane stawki opłat są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązującej stawki (tj. 8 %) 

(2018-06-29)

 

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. przypomina, że jest zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz.858 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. (§ 9.pkt.7).

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.

                                                                                                                                                                                                                     Zarząd MPWIK w Poddębicach Sp. z o.o.

(2017-08-22)

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalazacji w Poddębicach Spółka z o.o. oddało do użytku nową kontenerową stację uzdatniania wody w Niewieszu. Nowa stacja zaopatruje w wodę 12 okolicznych sołectw tj. Niewiesz, Kolonia Niewiesz, Karnice, Chropy, Wilczków, Grocholice, Józefów, Józefów Kolonia, Sempółki, Szarów, Lipnica i Kobylniki. W ramach inwestycji postawiono nowy kontenerowy budynek stacji, zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3 oraz zagospodarowano teren stacji poprzez budowę ciągów piesz jezdnych oraz ogrodzenie całego terenu stacji. Stacja wyposażona jest w areator powietrza, zestaw 3 filtrów, zestaw pompowy II stopnia o wydajności 85 m3 oraz lampę UV. Całość inwestycji to koszt prawie 1,5 mln zł, 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)

Czytaj dalej

Nowy samochód asenizacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. w ramach dofinansowania z PROW zakupiło nowy samochód asenizacyjny. Auto na podwoziu DAF wyposażono w beczkę o pojemności 10 m3 oraz możliwość opróżniania toalet. Łączny koszt zakupu samochodu to 461.250,00 zł z czego 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)

Czytaj dalej

MPWiK bogatsze o nowy ciągnik.

W dniu 4 grudnia 2014 r. firma PHP „ROLSERWIS”S.A. z Płocka dostarczyła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. nowy ciągnik rolniczy. Ciągnik „New Holland” TD5-105 o mocy 106 KM wyposazony w ładowacz czołowy z łyżką hydrauliczną wykorzystywany bedzie dla potrzeb mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Oczyszczalnia Ścieków bedzie mogła prowadzic prawidłową gospodarkę osadową z wykorzystaniem nowego ciągnika oraz już posiadanej bazy sprzętowej. (2014-12-08)

Czytaj dalej