KOMUNIKAT

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach nr XXXVII/214/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ogłasza taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Poddębice obowiązującą w okresie od 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na rok obowiązywania taryf wynosi:
 
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto
za 1 m3 (zł)
Podatek VAT (zł)
Opłata za
1 m3 (zł)
Zaopatrzenie w wodę
 
I.    Grupa taryfowa
1.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – na terenie miasta Poddębice.
2,38
0,19
2,57
2.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury –  na terenach wiejskich gminy Poddębice.
2,16
0,17
2,33
 
II. Grupa taryfowa
1.   Pozostali odbiorcy usług.
2,60
0,21
2,81
Odprowadzanie ścieków
 
I.    Grupa taryfowa
1.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – wprowadzający ścieki do kanalizacji miasta Poddębice.
3,98
0,32
4,30
2.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – wprowadzający ścieki do kanalizacji oczyszczalni w Sworawie.
3,19
0,26
3,45
 
II. Grupa taryfowa
1.   Pozostali odbiorcy usług.
4,25
0,34
4,59
Stawka miesięcznej opłaty za konserwację, odczyt i rozliczanie wodomierzy
1.   Wodomierz o średnicy Ø do 20 mm
2,15
0,17
2,32
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 25 mm od Ø 32
5,40
0,43
5,83
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 40 mm od Ø 50
14,00 1,12 15,12
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 80 mm od Ø 150
23,00 1,84 24,84