Rok 2019

24. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie odpadów z targowiska miejskiego w Poddebicach. (2) (2019-12-20)

23. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5 (2) (2019-12-20)

22. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę urządzeń do zagęszczania gruntu. (2019-12-19)

21. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach (2019-12-18)

20. Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi z SUW Porczyny, dz. nr 13/4 i 13/6 gmina Poddębice (2019-12-11)

19. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie odpadów z targowiska miejskiego w Poddębicach. (2019-12-11)

18. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2019-12-11)

17. Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór odpadów (okna z demontażu, styropian) z GPSZOK w Poddębicach ul. Młynarska 5" (2019-11-08)

16. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych" (2019-10-08)

15. Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2019-09-17)

14. Zaproszenie do złożenia oferty na "Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5 (1)" (2019-09-02)

13. Zaproszenie do złożenia oferty na "Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5." (2019-08-02)

12. Zaproszenie do złożenia oferty na "Zakup i dostawę kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2019-03-25)

11. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Naprawę nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Poddębice" (2019-03-13)

10. Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont generalny kraty schodkowej KSE 352/04 na Oczyszczalni ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5". (2019-03-11)

9. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2019-02-26)

8. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. : "Zakup i dostawa kosiarek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z o.o." (2019-02-11)

7. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Zakup piasku dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. – transport po stronie zamawiającego". (2019-01-31)

6. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Podddębicach Sp. z o.o. za rok 2018" (2018-01-23)

5. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy" (2019-01-14)

4. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonywanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2019-01-04).

3. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2019-01-04)

2. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2019-01-04)

1. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2019-01-04)