PRZETARGI, ZAPYTANIA

Rok 2020

27. Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5 (2020-09-10)

26. Budowa wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2020-09-03)

25. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule "zaprojektuj i wybuduj". (2020-08-21)

24. Wyminana rozdzielnic elektrycznych na SUW Łężki i SUW Bałdrzychów. (2020-08-11)

23. Dostawa materiałów wodociągowych. (2020-08-11)

22. Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule "zaprojektuj i wybuduj". (2020-07-20)

21. Modernizacja automatyki SUW Łężki i SUW Bałdrzychów. (2020-07-07)

20. Budowa wiaty do składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2020-05-20)

19. Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego. (2020-05-14)

18. Wykonanie przewiertu starowanego pod rurociąg tłoczny wraz z wciągnięciem rury PEHD Ø160. (2020-05-14)

17. Dostawa nowych materiałów wodno-kanalizacyjnych z gwarancją producenta, na potrzeby zamawiającego. (2020-05-08)

16. Dostawa hydrantów i materiałów wodociągowych. (2020-04-17)

15. Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych oraz sporządzenie wniosków do Wojewody Łódzkiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujacych teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. (2020-04-06)

14. Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi. (2020-04-02)

13. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice. (2020-03-24)

12. Zakup i dostawa serwera oraz oprogramowania. (2020-03-18)

11. Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach (2020-02-20)

10. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie miasta Poddębice. (2020-02-04)

9. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę polielektrolitu kationowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2020-02-03)

8. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty do składowania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2020-01-09)

7. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę lasera rurowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2020-01-09)

6. Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach. (2020-01-09)

5. Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie odpadów z targowiska miejskiego w Poddębicach. (2020-01-09)

4. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2020-01-09)

3. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług z zakresu prac projektowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2020-01-07)

2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2020-01-07)

1. Zakup i dostawa materiałów kanalizacyjnych (2020-01-03)